Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent v Blížencích - Descendent ve Střelci

Ascendent v Blížencích - Descendent ve Střelci


Ascendent v Blížencích je spojen se zvídavostí a zájmem o to, jak věci fungují. Všestrannost a přizpůsobivost jsou přednosti, ale může to vést k roztříštěnosti zájmů. Tento člověk pak někdy umí všechno, ale nic pořádně. Nerad se podřizuje nutnosti volit z více možností jen jedinou. Jeho úkolem je šířit informace. Pokud má horoskop vodní nebo zemský charakter, pak tento člověk potřebuje rozvíjet analytické a objektivní myšlení. Pokud je spíš vzdušné a ohnivé povahy, mysl je velmi neklidná, pochopí vše velmi rychle, ale jen hlavou, tělo a city zůstanou netknuté.

Nejlepším partnerem pro takového člověka může být ten, který má jasné názorové stanovisko a pomáhá mu udržet si směr a neztrácet se v bludišti myšlenek. Partner může Ascendentu v Blížencích ukázat celkový smysl cesty, který on sám není schopen objevit.

Pokud máte ascendent v Blížencích, můžete mít pocit, že vás partner poučuje, že ví všechno jasně a nejlépe, že se na vás vyvyšuje. Vaším úkolem je nebát se projevit svou skutečnou touhu po poznání, stanovit si nějaké cíle a mít dobrosrdečné porozumění pro druhé. Dejte partnerovi možnost, aby vás naučil chápat věci v širších souvislostech, pomohl vám stát se citově vyrovnanou bytostí, nebojte se mu víc věřit.

Ascendent v Blížencích - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Ascendent v Blížencích je založen na vzdělání a porozumění. Jste velmi vnímaví a máte schopnost snadno vyjádřit všechno, co v sobě cítíte. Chápete povahu duality, a i když druhým se někdy můžete zdát pokrytečtí, jedná se spíše o vaši vrozenou schopnost pochopení pro konfliktní názory, díky níž jste oblíbeni.

Pokud žijete vně sebe sama a ztotožňujete se s neosobní karmou, můžete se stát obětí zvědavosti. Potřeba znát všechno, s čím se ztotožňujete, vás záhy donutí naučit se kopírovat způsoby, konání a názory jiných. Tím do sebe vstřebáváte množství informací - tolik, že vaše vnitřní bytost neví, co si s nimi počít. Výsledkem je, že skáčete z jedné „osobnosti" do druhé a vyhýbáte se konfrontaci se svým nitrem. To bohužel vytváří soutěživý životní styl. Snadno se odkloníte od toho, čím by se měl řídit váš život, když se kvůli závisti zabýváte názory druhých. Nejste ve spojení se svým středem, a proto často mluvíte o tom, o čem nemáte ani potuchy. Dochází tak k řečnickým sporům, které vás pouze frustrují a rozptylují.

I když je vaše mentální pohotovost ohromující, může být často bezcílná. A protože nevycházíte ze svého středu, můžete se stát závislými na druhých a soustředit svůj vnitřní potenciál na ně nebo skrze ně. Toto je jediný ascendent, který se může ztratit v druhých tak snadno, že sám sebe vidí pouze velmi povrchně. Snad nejnespolehlivější vlastností neosobní karmy je neustále se měnící kaleidoskop názorů a nápadů, které v ní existují. Pokud se chvilkově ztotožňujete s těmito proměnlivými idejemi, přestáváte být schopní udržet si pozornost zakotvenou v realitě, potřebnou pro vyjádření vašeho vnitřního potenciálu. Možná, že máte spoustu přátel a jste mimořádně oblíbení pro svůj nespočet nápadů a zájmů, a přesto žijete jaksi bezcílně. Jeden z největších problémů tohoto ascendentu nastává tehdy, když se ztotožňujete s neosobní karmou vnějšího prostředí a začnete se podvědomě bát slov, pronesených na adresu vaší vnitřní bytosti. Jste nadmíru citliví na způsob, jakým se o vás druzí vyjadřují a jak vás vnímají. Tuto citlivost však dokážete pohotově skrývat a také se často skrýváte sami před sebou. V tom také spočívá nejtěžší úkol dvojité povahy Blíženců. Chcete, aby vaše slova měla pro druhé význam, ale na druhé straně máte hrůzu z toho, jak hluboce se vás mohou dotknout slova jiných.

Jedním z nejtypičtějších zkušeností lidí s tímto ascendentem je, že i když jste schopni zúčastňovat se nesčíslného množství aktivit, pořád máte pocit, že neděláte to, co byste měli. Způsobuje to identifikace s vnějším prostředím - protože je neosobní, nemůže doopravdy dávat směr vašemu osobnímu životu. Čím víc se snažíte pochopit různé myšlenky, tím se stáváte neklidnějšími a nestálejšími (v souladu s měnícími se názory ve vědomí, které snadno dokážou odvést vaši pozornost od stanoveného cíle).

Mít zájem o všechno nemusí být o nic lepší než nemít zájem o nic. Můžete být hrdí na to, že chápete, co je to „turniket". Ale ztotožňování se s vnějším světem vám nepomůže pochopit, že jsou i lepší způsoby, jak využít vaše mentální schopnosti. Zájem o slovní hříčky, křížovky, hádanky a tisíce otázek, které svět klade každou minutu, dokáže mysl dovést do stavu analyzování. Vaše vnitřní bytost však celou dobu zůstává nevyužitá, neschopná reakce, protože jste příliš zaneprázdněni tím, co je mimo váš ascendent.Když však vaše identita stojí za branou ascendentu v Blížencích,
máte možnost prožívat život úplně jiným způsobem. Všechen potenciál vašeho horoskopu se soustředí prostřednictvím vzájemného vztahu mezi své různé součásti. Jste si vědomi ohromných rezerv ve svém nitru a bez ustání vámi proudí výmluvný myšlenkový proud. Namísto toho, abyste přehrávali názory a postoje inspirované někým jiným, komponujete své vlastní myšlenky tak, aby co nejlépe vyjadřovaly to, co cítíte. Vaše instinktivní zvědavost je založen na skutečném zájmu a ne na soutěživosti nebo srovnávání se s ostatními. Můžete se hodně učit z představ, které existují v neosobní karmě, ale ty už nebudou nahrazovat vaše vlastní představy, vyvěrající z vašeho nitra. Jste schopni chápat složité světonázory, které jsou částmi integrovaného celku vycházejícího z vnitřního potenciálu. Jste rozeným komunikátorem, a pokud zůstanete uvnitř ascendentu, budete mít vládu nad svými názory i nad prostředky, kterými je vyjadřujete. Můžete být básníkem, spisovatelem nebo učitelem, protože vaše slova (namísto toho, aby pocházela z roztříštěných úlomků neosobní karmy) jsou stimulována vnitřní bytostí, kterou řídí vaše duše. Máte přirozenou schopnost používat všechna možná média ke zprostředkování vašich idejí. Váš skutečný talent však spočívá ve schopnosti učit, učit se a zažívat neustále rostoucí porozumění svému vlastnímu Já.

Toto je jeden z nejkomplexnějších ascendentů zvěrokruhu, protože symbolem Blíženců jsou legendární dvojčata, Castor a Pollux. Jeden z nich byl smrtelný a druhý nesmrtelný, a podobně i vy zakoušíte dualitu této skutečnosti. Smrtelné dvojče ví, že jednou zemře, a proto neustále utíká před vším, co může znamenat konec. Jeho nesmrtelný bratr vidí dál a chápe život jako nekonečný proud představ. Toto nesmrtelné dvojče většinou nemá problémy setrvávat uvnitř ascendentu. Smrtelné dvojče však utíká samo před sebou pokaždé, když zažije nějakou formu zakončení (což si mylně vykládá jako smrt). Když dojde k něčemu takovému, smrtelné dvojče se snaží dočasně se ztotožnit s kýmkoliv jen proto, aby mělo pocit, že přežívá. Takto i vy neustále dělíte svou existenci na snahu ztotožnit se s neosobní karmou a povinnost vypořádat se skrze vnitřní bytost s osobní karmou. Výsledkem je, že osobnost pociťuje rozpolcenost, názory si protiřečí a každá pravda má několik tváří. I sami ze sebe máte rozporuplný pocit. Předáváte i přijímáte různé představy. Pokud dokážete udržet obě dvojčata uvnitř ascendentu, můžete se dopracovat k pochopení sebe sama. Ale jestliže se jedno dvojče snaží ze strachu ascendent opustit, pak si vaše vnější a vnitřní identita budou pořád protiřečit.

Ten, kdo má potřebu komunikace, touží po tom, aby mu druzí rozuměli. Pokud máte ascendent v Blížencích, často se tolik snažíte, že podvědomě zůstáváte napojeni na vědomí druhého člověka, dokud do sebe nevstřebáte jeho představy, čímž se však ještě víc rozštěpujete. Ego smrtelného dvojčete hledá vhodný domov pro své myšlenky v mysli někoho jiného. Jestliže si to uvědomíte, můžete se naučit ovládat smrtelné dvojče vyšším vědomím jeho nesmrtelného bratra. Namísto toho, abyste opustili sebe sama (ať už ze strachu nebo z touhy obeznámit se svými znalostmi jiné), dokážete udržet obě své poloviny za branou ascendentu a prožívat jednotu na úrovni myšlení a tvořivě ji vyjadřovat. To neznamená, že nepotřebujete žádnou odezvu zvenčí - komunikátor opravdu potřebuje znát množství názorů a představ, aby byl schopen dát všemu, co se snaží vyjádřit, barvu, tvar a význam. Způsob, jakým prožíváte představy neosobní karmy, by však měl být neosobní. Ascendent v Blížencích se musí naučit, jak zužitkovat ideje jiných bez toho, aby se z vás stal pouhý mim.

Pokud se obě poloviny ascendentu sladí, porozumění je dvojnásobné. Smrtelné dvojče se ptá na to, co nesmrtelné dvojče intuitivně zná. Smrtelné dvojče sbírá a pamatuje si informace z vnějšího prostředí, aby mohlo potvrdit a označit jako platné všechno, co nesmrtelné dvojče vyjadřuje skrze osobnost. Pokaždé, když z vnitřní bytosti vzejde nějaká idea, potvrdí ji podobná idea, kterou smrtelné dvojče najde v rámci neosobní karmy, a pak smrtelná část ascendentu tuto ideu odstraní, zatímco nesmrtelná část ji může vyjádřit skrze plný potenciál horoskopu. Takto ascendentem v Blížencích neustále proudí usměrňovaný proud informací. A tento proces potvrzování a vyjadřování myšlenek vám umožňuje neustále potvrzovat platnost vašeho vztahu ke světu myšlenek a představ.

Když máte ascendent v Blížencích a žijete přitom mimo sebe sama, máte nejspíš sklon ztotožňovat se s různými komunikátory a spisovateli, protože vám to dává pocit vzdělanosti a uvědomělosti. Můžete tudíž žít velmi povrchně. Můžete být natolik posedlí banalitami, že nikdy nespatříte v plném světle skutečnost to, že se máte naučit vnímat svou vlastní karmu. Když však žijete uvnitř sebe sama, jste schopni překročit rámec ztotožňování se s těmi, jež obdivujete. Namísto toho můžete pochopit podstatu určitého literárního období v dějinách, místa v civilizaci, kulturního přínosu a hlubšího smyslu toho, co bylo řečeno. Můžete se osvobodit od analyzování specifických významů slov, frází a způsobů vyjadřování, a zprostředkovat skutečného ducha komunikace. To je váš příspěvek civilizovanému světu.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »