Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent v Kozorohu - Descendent v Raku

Ascendent v Kozorohu - Descendent v Raku


Člověk s Ascendentem v Kozorohu si musí nejprve uvědomit své dvě protikladné stránky. Jednou je poslušnost a poctivé plnění povinností. S energií je třeba obezřetně hospodařit, to vyžaduje kázeň a sebeovládání. Musí dosáhnout nějakého společenského ocenění a uznání. Druhou stranou je schopnost organizovat praktické záležitosti a dosahovat svých cílů a také schopnost těšit se ze smyslových požitků.

Pokud máte Ascendent v Kozorohu, Rak na Descendentu probouzí vaši něhu, citlivost a ochranitelskou péči. Oceňte partnera, který vám dětskou naivitou pomáhá nelézt cestu z vaší hroší kůže. Vy potřebujete jeho péči, proto se nebojte v sobě projevit malé dítě, které se ve vás skrývá. Uvolněte své emoce, jinak se přehrada, ve které je držíte, jednou protrhne.

Možná potřebujete zjistit, že vám vyhovuje sentimentální rodinný vztah, který zná své odpovídající role, povinnosti a hranice.

Ascendent v Kozorohu - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Toto je jeden z nejnáročnějších ascendentů. Pokud máte ascendent v Kozorohu, pravděpodobně je váš život silně karmicky zatížen. Celou vaší bytostí neustále zaznívají důsledky minulosti. Výsledkem je, že v sobě máte silně zakořeněný, i když poněkud neurčitý pocit zodpovědnosti a nutnosti snášet trest. Chápete, že je potřeba mít se na pozoru, protože budete sklízet, co jste zaseli. Životem tudíž kráčíte opatrně a neustále hodnotíte všechna svá rozhodnutí či motivy, jako kdybyste se obávali, že se dostanete do situace, kdy budete nuceni „zaplatit daň". Máte tak silný smysl pro povinnost, že si podvědomě vytváříte paranoidní představy, v nichž vás sleduje nějaká vyšší moc, autorita nebo Bůh, pokud byste třeba jen pomysleli na nějaký přečin vůči svému svědomí.

Tento ascendent vám umožňuje dokázat velké věci. Pocitu, že na váš život někdo nebo něco dohlíží, můžete využít pozitivně - tak, že si dáte velmi záležet na trvalých a nehynoucích hodnotách svých činů. Snažíte se žít pro budoucí pokolení a uvědomujete si, jak je důležitý základní smysl života. Váš vlastní život musí být příkladem nějaké významné tradiční hodnoty, kterou si ceníte nade vše, a vynakládáte velkou námahu, abyste jí dostáli. Cítíte se bezpečně pouze v tom případě, že se s ní ztotožníte. Můžete být zakladatelem nějaké civilizace, ustanovitelem morálních principů nebo obhájcem pravidel, které mohou v budoucnu pozdvihnout lidstvo. Jste jedním z pilířů společnosti. S pomocí pravidel, principů a tradicí ascendentu v Kozorohu se stáváte základem všeho, na čem může společnost stavět.

Jste praktičtí, realističtí a držíte se při zemi. Je vám jasné, že velké úspěchy není možné očekávat hned na začátku. Jste ochotni podstoupit námahu, kterou si vyžaduje cesta od zrodu nějaké myšlenky k jejímu uskutečnění. Zároveň vás však spoutává strach ze selhání, který podkopává váš pocit jistoty při nejmenším projevu nesouhlasu nebo odmítnutí. Čím jste nejistější, tím tvrději pracujete, a čím méně je vaše snaha oceněna, tím víc roste vaše odhodlání dosáhnout toho, pro co jste se rozhodli žít.

Největší potíž tohoto ascendentu je neschopnost navázat vztah se svými skutečnými pocity. Snažíte se vyjít ze sebe sama a vidět svou vlastní hodnotu cizíma očima. Pokud to uděláte, začnete se osobně ztotožňovat s neosobní karmou. Namísto svých vlastních principů nebo přidržování se vlastních intimních hodnot se řídíte měřítkem jiných, jejichž souhlas a inspiraci potřebujete k dosažení té velikosti, jakou byste v sobě chtěli vidět. Ve skutečnosti se dokážete řídit pouze několika málo zvláštními principy nebo morálními pravidly, které pro vás mají osobní význam. Pokud opustíte svůj ascendent, máte sklon podvědomě nést veškerý morální stav civilizace na svých bedrech. Můžete si přivlastnit mučednickou etiku lidí, kteří se snaží zastávat nedosažitelné ideály. Pak se i vy stáváte hlasatelem tradičních pravidel, které zdánlivě udržují ve společnosti pořádek, ve skutečnosti jsou však svazující. Doufáte, že pravidla vám pomohou ospravedlnit, potvrdit a poskytnout důvod a smysl vaší vlastní existence.

Můžete se cítit provinile téměř kvůli všemu. Ale protože nevnímáte své vlastní pocity, neuvědomujete si to. Brzdíte svůj život a obáváte se rozšiřování svého vědomí nebo zbavení se připoutanosti k společnosti, která vám dává iluzi bezpečí. Ve skutečnosti je společnost vaším vězením. Její pravidla vás ovládají. Její etika vás nutí potlačovat vaše nevědomí; ustrašeně se snažíte skrývat před jejími „zraky". Když se ztotožňujete s neosobní karmou, podvědomě cítíte, že všechno, co na světě není v pořádku, vlastně není v pořádku ve vás samotných. Jako obranu si vypěstujete negativní postoj, s jehož pomocí odmítáte všechno to, co do sebe v témže okamžiku vstřebáváte. Bojujete sami se sebou, ale v tomto boji nemůžete být ani vítězem, ani poraženým - spíš vyčerpaným panovníkem, který nezvládá sám sebe.

Ve snaze napodobit způsoby, s jejichž pomocí druzí dosahují důstojnosti, se stáváte závislými na penězích, majetku a symbolech bohatství. Můžete se snažit dosáhnout určitého postavení bez toho, abyste si to vůbec uvědomovali.

Většina karmy je důsledkem nesprávného využívání ega. Pokud si ve svých představách stavíte stupně na pomyslném žebříčku úspěchu, máte sklon umístit druhé na stupně, které stojí buď nad nebo pod vámi. V tom případě s nimi musíte buďto soupeřit (pokud jsou nad vámi) anebo je řídit (pokud jsou pod vámi). Ani v jednom případě však nebudete schopní jednat s nimi normálním způsobem. Druhé lidi vnímáte zkresleně, snažíte se je vtěsnat do svých vlastních představ, které vůbec nemusí odpovídat pravdě. Toto může být velkým problémem pro ascendent v Kozorohu. Váš pohled na život je většinou iluze, která je díky vaší touze po pevnosti tak zkostnatělá, že neprohlédnete stěnou své vlastní karmy. Ano, je to opravdu hrubá zeď, protože čím víc pokládáte druhé za lepší nebo horší místo toho, abyste je prostě pokládali za jiné, tím víc se vzdalujete od samotné podstaty života.

Ve snaze napodobit způsoby, s jejichž pomocí druzí dosahují důstojnosti, se stáváte závislými na penězích, majetku a symbolech bohatství. Můžete se snažit dosáhnout určitého postavení bez toho, abyste si to vůbec uvědomovali.

Kozoroh je řízen pudem přežití.Pokud zůstanete za branou svého ascendentu,
necítíte se ohroženi silou druhých. Namísto toho jste schopni uvědomovat si pevný základ svého vlastního potenciálu během toho, jak nabývá podobu díky vaší osobnosti. Z tohoto úhlu pohledu je pak snadné dát si život do pořádku. Podaří se vám to tak, že omezíte své zážitky na to, co je pro vás užitečné, a bez pocitu lítosti se vyhnete všemu, co by vás mohlo svést z cesty. Všímáte si, jakým způsobem dosahují úspěchů jiní, ale jste si vědomi toho, že pouze vy sami jste zdrojem všech svých možností. Řídit se druhými by tudíž nikam nevedlo, protože by vás to přivedlo pouze k dosažení jejich cílů, ne vašich. Pokud se podřídíte určitým tradicím, pak pouze proto, že v ně doopravdy věříte a ne proto, že vám zaručí přijetí či uznání. Pokud se řídíte určitými pravidly, je to proto, že jsou pro vás užitečné. Vaše schopnost konzervovat je založena na dalekozrakých vizích a ne na strachu z možného nedostatku. Ve skutečnosti se všechny obavy, fobie a zábrany, které jsou pro tento ascendent typické, projevují pouze, když žijete mimo sebe sama. Musíte se naučit být si vědomi své vlastní ceny. To vám bude bezpečnou pevností, která vás ochrání před tím, aby vás pohltily potřeby a choutky neustále rostoucího světa.

Když zůstanete uvnitř svého ascendentu, naučíte se, jak naplno využít svých schopností. Bez ohledu na měnící se úspěchy či neúspěchy prostředí se budete řídit plánem své vlastní duše. Nikdy nelitujete toho, co neděláte. Používáte svou schopnost upevňovat jako pro­středek k tomu, abyste co nejlépe využili svůj potenciál. Takto můžete dosáhnout nejen pořádku, ale i trvalosti. To, co uděláte, bude nezničitelné. A bez ohledu na to, zda vaše dílo je či není v souladu s tradičními hodnotami druhých, symbolizuje ty ryzí tradice, které s: vytváříte sami pro sebe. Tímto způsobem jste schopní pokory vůči druhým, přičemž se zároveň dostáváte na tu karmickou úroveň, po které touží vaše duše. Dokážete si uvědomovat význam života, v jehož rámci má každý jedinec své vlastní poslání. Jste tudíž schopni vidět hodnotu svou i druhých bez potřeby soupeření.

Tento ascendent může poukazovat na život zasvěcení, během něhož odhalíte jednotlivé stavební kameny vaší karmy. Učíte se tudíž lepším a efektivnějším způsobům, jak se sladit se svou vnitřní duchovní podstatou. Jak se praví v I-ťingu: „Přestává být dítětem a stává se dospělým". To, co pro nás bylo důležité v mládí, musíme opustit, abychom získali poklad moudrosti, který je cílem zasvěcení. Ať už procházíte nějakou formou duchovního výcviku či nikoliv, v určitém úseku vaší cesty se budete muset naučit sebeovládání. Čím víc ukázníte vnitřní potenciál svého horoskopu, tím víc dosáhnete. Musíte ale pochopit rozdíl mezi potlačováním, zábranami, sublimací a skutečným sebeovládáním, které soustřeďuje celý horoskop, protože soustředění a vědomé zaměření vám dává rámec, v jehož ochranných mezích můžete bez obav budovat - v hmotné podobě - jakékoliv trvalé hodnoty, jaké si dokážete představit ve svém nitru.

Karma nemusí být nevyhnutelně řadou negativních zážitků. Důsledky vašich činů jsou negativní či pozitivní pouze do té míry, jako činy samy. Protože tento ascendent má v sobě zakořeněno velmi silné svědomí, vaše karma vyplyne ze způsobu a naladění, jakými věci děláte. Tento ascendent se může nacházet v horoskopech lidí, kteří v minulých životech překročili své meze nebo něco přehnali, a odkazuje tudíž na návrat do normálu. A když zjistíte, že opravdu existuje cesta a směr trvalé hodnoty, pochopíte, že karma je neustále se měnícím výsledkem toho, nakolik upřímně se přibližujete skutečným potře­bám své duše.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »