Hlavní strana > Astrologie > Ascendent > Ascendent ve Vodnáři - Descendent v Lvu

Ascendent ve Vodnáři - Descendent v Lvu


Tento člověk se dokáže na všechno i na sebe dívat s odstupem, z neosobního hlediska. Má větší pochopení pro společenský podtext než pro osobní přístup. S životem se vyrovnává lépe s nadějí v lepší budoucnost celého lidstva. Navenek možná budí dojem, že mu nejde o to, aby byl středem pozornosti, ale velmi těžko snáší, pokud je ignorován.

Descendent ve Lvu může probudit Vodnářův stín - touhu po moci a uznání. Člověk se musí naučit počítat i se svými egoistickými sklony, přestože jeho ideálem je solidarita, nestrannost, rovnost a spravedlnost pro všechny.

Pokud máte Descendent ve Vodnáři, na partnerovi vám může vadit povýšenost, autoritativnost, sebechvála. Partner zas může těžko snášet vaši nezaujatost, citový odstup nebo dokonce povýšený chlad. Snažte se pochopit to, že lidské emoce jsou normální, nebojte se otevřeně a sebejistě vyjádřit partnerovi svůj osobní přístup.

Váš vztah může být neobyčejný a náruživý, měl by pomoci odhalit vaše emoce, od kterých máte snahu se distancovat.

Ascendent ve Vodnáři - Karmická brána duše

Detailnější popis:
Toto je ascendent objevitelů. Zaměřuje vaše vědomí na rozvoj nových a futuristických pohledů na život. Silně vás inspiruje, a to ne pouze ve vašem vlastním duchovním vývoji, ale i v rámci neosobního zájmu o evoluci lidstva. Pokud máte ascendent ve Vodnáři, máte novátorské myšlení, což znamená i schopnost uchopit podstatu idejí, originálních teorií a vědeckých principů, jakož i zvýšené povědomí o světě vůbec. Máte možnost dosáhnout osvíceného stavu vědomí. Dokážete se odosobnit, což vám umožňuje vidět pravdu osobní situace nezaujatým způsobem. Čím jste nestrannější, tím víc roste vaše vědomí. A svoboda mysli, o kterou vám jde, vás může dovést k poznání vaší duše.

Váš největší problém vám způsobuje vaše neukojitelná zvědavost. Již sama o sobě dokáže způsobit, že začnete žít mimo ascendent a budete se ztotožňovat s neosobní karmou. Pokud k tomu dojde, začne vás přitahovat všechno, co může být nějakým způsobem zvláštní a rozmanité. Můžete se přátelit s lidmi, kteří mají různé názory a postoje k životu. Přesto dokážete „kráčet mezi kapkami" bez toho, abyste se museli postavit na něčí stranu. Když to však děláte často, tolik si zvyknete na neúčast, že snadno ztratíte smysl pro perspektivu. Můžete být druhým blízcí a zároveň natolik vzdálení, že se zdá, že ve skutečnosti vás nezajímá nic z toho, o čem právě mluvíte.

Pokud žijete mimo sebe sama, máte sklon přijímat za své neosobní ideály lidstva. Stáváte se tudíž skutečným skladištěm informací, shromažďujete vědomosti z nesouvislých pramenů a formujete svou osobnost z toho, co pokládáte za nejcennější z různých postojů, náboženství nebo způsobu života. Vaše vědomí tak může být jednou velkou „slátaninou". I když to můžete považovat za eklektizmus, může vás to odvádět od skutečného centra vašeho vědomí. Protože nejste schopni oddat se žádné konkrétní myšlence, filozofii nebo náboženství ze strachu, že přijdete o nějaký jiný podstatný názor, můžete si vypěstovat svůj vlastní svéprávný postoj založený na pýše nad tím, jak jste nestranní. Můžete se tudíž stát obětí duchovního ega, které si mylně vykládá vaše skutečné postavení ve světě. Můžete podvědomě litovat ty, jejichž zaujatější postoje je činí závislými na tom, čemu věří. Můžete si dokonce myslet, že tito jedinci se nacházejí na takových vývojových úrovních vědomí, které máte vy dávno za sebou.

Neosobní karma se týká budoucnosti stejně jako minulosti. Pokud máte ascendent ve Vodnáři, pobízí vás to zajímat se o způsob, jak se v dané chvíli utváří budoucí karma. Můžete si být natolik silně vědomi důsledku všech svých myšlenek a činů, že si vypěstujete strach z účasti na situacích, které mohou mít karmický podtext. I přes veškerou potřebu intelektuální stimulace se můžete stáhnout do ústraní a upřednostnit samotu poustevníka namísto aktivní účasti na životě, která vám umožňuje růst.

Porušujete pravidla a boříte tradice, které už nemají smysl. Pokud však žijete mimo svůj ascendent, máte sklon přebírat rebelské myšlenky a postoje z neosobní karmy. Protože vaše základní povaha není diskriminující, něco z toho, co do sebe pojmete, může být užitečné, něco však bude pouze nadbytečnou součástí revolučních postojů, které na světě existují. Můžete proto zaujímat množství postojů, které nemají nic společného kromě toho, že všechny překračují hranice tradičního myšlení.

Můžete být výstřední, protože se neřídíte pravidly či omezeními žádné konkrétní filozofie nebo myšlenkové školy. Zajímáte se o různorodé a vzájemně nesouvisející věci, přičemž nedokážete dokonale ovládnout žádnou z nich, a to je váš skutečný problém. Víte něco o všem a rozmanité změny ve vnějším prostředí vás táhnou různými směry, takže váš život může působit bezcílně. Oslabujete své vědomí tím, že se k ničemu nepřipoutáváte. Nikdy se o nic nezajímáte natolik, aby vás to donutilo skutečně se na to začít soustředit. Možná, že žijete velmi aktivně, ale pouze když zaměříte svou aktivitu smysluplným směrem, začnete skutečně postupovat.

Vodnář je mimořádně citlivý na televizní a rozhlasové frekvence. Když máte tento ascendent a ztotožňujete se s vnější karmou, máte sklon existovat ve světě televizních seriálů, ve filmových zápletkách a textech písní. Může se stát, že zjistíte až po letech, jak jste ve skutečnosti přenášeli tyto vlivy do vašeho osobního života. Lidi kolem vás se začnou stávat postavami podvědomé mediální telepatie, kterou kolem sebe neustále šíříte. Váš život není řízen vyššími silami, ale z měsíce na měsíc a rok od roku se měnícími televizními programy. Čím víc se snažíte naladit na univerzální vědomí, tím víc vnímáte „televizní úroveň" jiných lidí. Výsledkem je, že můžete být zářivou osobností, která vás ale tak rozptyluje, že nikdy nedosáhnete té úrovně, jaké je schopen dosáhnout ascendent ve Vodnáři. Pokud jste jasnovidní, můžete zachycovat útržky toho, co se nachází v ovzduší. Pokud si toho nejste vědomi, můžete strávit příliš dlouhý čas přemítáním o teoriích, které se vám honí hlavou, jenom proto, abyste zjistili, že jsou to univerzálně dostupné informace.Vaše skutečná síla se projeví, pouze pokud žijete za branou ascendentu ve Vodnáři.
Pak přestanete vnímat všechny přebytečné vibrace, které by vás jinak odvedly od vašeho středu. Dojde tím ke změně vaší polarity a vy se naučíte odhalovat skutečnou plnost své vnitřní bytosti. Když dovolíte, aby byl váš horoskop filtrován ascendentem, začnete těžit ze svých vnitřních zdrojů. Začnete vnímat vedení vaší duše a naplňovat své univerzální poslání.

Z tohoto bodu vědomí vás vaše neukojitelná zvědavost dovede ke zjištění, proč jste se narodili do tohoto života. Namísto toho, aby vás přitahovaly vnější vlivy, různá duchovní hnutí nebo rozmanité myšlenkové směry, můžete neosobně odhalit, jak funguje vaše univerzální vědomí. Chcete být originální a věříte, že vás řídí nějaká vyšší inteligence. To, co děláte, může být tudíž podstatně odlišné od normálu, ale ne proto, že jste rebel. Je to spíš důsledek vaší přirozené originality, nespoutané pozůstatky tradic.

Souzníte s kosmickými silami a v dalekém předstihu cítíte změny ve vnějším prostředí. Jste průkopníkem budoucnosti, ale ne proto, že chcete být vůdcem. Dochází k tomu v důsledku přirozeného růstu skutečné svobody, kterou cítíte ve svém nitru. Nepřizpůsobujete se módním trendům či vlnám. Váš život se ubírá směrem, kterým vás vede vyšší volání vaší duše.

Pokud však žijete mimo sebe sama, můžete se snažit nacházet smysl svého života prostřednictvím neosobní karmy. Všechno se pak pro vás může stát symbolem. Můžete hledat význam v situacích, okolnostech a událostech, které pro vás ve skutečnosti nemají osobní význam. Můžete se tudíž odlidštit tím, že si vytvoříte skutečnost na základě intelektuálních fantazií. Pokud však zůstanete za branou ascendentu, jste schopni jasně vidět rozdíl mezi tím, co je skutečné a co ne. Jestliže slyšíte hlasy, víte, že patří do astrálních úrovní, na které jste právě naladěni, protože jste dovolili svému vědomí klesnout příliš nízko. I když nemusíte souhlasit s pravidly společnosti, máte svá vlastní pravidla, která vám pomáhají uspořádat a vyvážit svůj život. S pomocí cílevědomosti, která vychází ze zbytku vašeho horoskopu, ovládáte rozmanité zájmy, které by vás jinak rozptylovaly.

Vidíte skutečnost jako možnost učit se a váš vlastní růst je založen na nepředpojatém sebezkoumání. Nacházíte nové způsoby řešení starých problémů. A ať už jsou vaše myšlenky přijatelné pro tradiční smýšlení či nikoliv, ve vašem životě fungují. Vaší karmou je objevovat, zkoumat a zažívat osvícený stav vědomí. Mohou vás přivádět do úžasu vaše vlastní myšlenky a nápady, jakož i zázračná duchaplnost, kterou v sobě objevujete. Jste novátorem s velkou dávkou přirozené moudrosti. Vidíte různé aspekty sebe sama a dokážete je všechny ocenit, díky čemuž nestranně prožíváte plnost svého bytí. Chápete plynutí života i svou karmickou úlohu, kterou je být katalyzátorem evolučních i revolučních změn pro dobro vás i druhých. To, co děláte pro druhé, však nevyplývá z pocitu povinnosti nebo z touhy po přijetí. Je to spíš přirozený důsledek vaší touhy předělávat, přetvarovávat a přeměňovat sebe sama jako výrazu neosobní symbolické lidské potřeby vyvíjet se. Dokážete se osvobodit od zbytků staré karmy a soustředit se na možnosti budoucího potenciálu.

Protože celá vaše bytost je zaměřená na budoucnost, není pro vás těžké zanechat jednoho způsobu života a nahradit jej jiným. Může k tomu docházet poměrně často, protože vaší karmou je prožívat nesouvislé prvky, ze kterých se skládá kosmické vědomí. Díky své schopnosti všechno spojit tvoříte vlastně vědomí změny, a dáváte tak lidstvu naději na lepší budoucnost.
Zdroj: Martin Schulman (Karmická brána duše)

Ascendent a jeho výpočet
Pro výpočet ascendentu je třeba znát den, přesný čas a místo narození.
Den narození
Čas
:
Město

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »